Privacy en regelingen
INDIVIDUELE THERAPIE    EMDR-THERAPIE    RELATIETHERAPIE    STRESS- & BURNOUT        ADVIESGESPREKKEN


PRIVACYSTATEMENT Psychologenpraktijk Van den Bosch


R.G van den Bosch, eigenaar van en enige behandelaar in de Psychologenpraktijk Van den Bosch gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55335896, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Van den Bosch met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Van den Bosch persoonsgegevens verwerkt:

a.(potentiële) cliënten;

b.bezoekers aan de Psychologenpraktijk Van den Bosch;

c.bezoekers van www.praktijkvandenbosch.nl;

d.alle overige personen van wie Psychologenpraktijk Van den Bosch persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


2.Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Van den Bosch verwerkt persoonsgegevens die:

a.een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk Van den Bosch worden door de website geanonimiseerd  gegevens verzameld voor het verbeteren van de website.


3.Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Van den Bosch verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkvandenbosch.nl; 

d.het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;


4.Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Van den Bosch verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


5.Verwerkers

Psychologenpraktijk Van den Bosch kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van R.G. van den Bosch persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Van den Bosch sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.6.Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Van den Bosch deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Van den Bosch deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


7.Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Van den Bosch geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Van den Bosch ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


8.Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Van den Bosch bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In beginsel worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

a.Psychologische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


9.Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Van den Bosch kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.praktijkvandenbosch.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Van den Bosch te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met R.G. van den Bosch door te mailen naar praktijkvandenbosch@live.nl.


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Van den Bosch persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar praktijkvandenbosch@live.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).Klachtenregeling:


Psychologenpraktijk Van den Bosch voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de NFG-webpagina "Niet tevreden over je hulpverlener?"

Voor de link naar de website zie hieronder.Nuttige of informatieve links:


Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): www.de-nfg.nl

Nederlands Instituut van psychologen (NIP): www.psynip.nlPsycholoog Rotterdam

Oostzeedijk 90

Telefoon: 06-14400109